COI's strategi

Her kan du læse mere om Center for Offentlig Innovations strategi.

COI's strategi

Regeringen, KL og Danske Regioner blev i økonomiaftalerne for 2019 enige om at fastlægge en ny strategi for COI's funktion og arbejde.

I økonomiaftalerne for 2019 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at fastlægge en ny strategi for COI's funktion og arbejde, så COI's innovationsfaglighed rettes imod understøttelse af innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde, herunder udbredelsen af mere velafprøvede teknologier og afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor.

Det er derfor aftalt, at COI udvikler særlige indsatser for at:

  • Understøtte innovationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.
  • Bidrage til udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og nye teknologier.

Arbejdsform: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber

COI skal fokusere på de områder, hvor centeret kan udnytte sine forcer og tilføre reel merværdi. I kraft af centerets fællesoffentlige ejerskabskreds har COI en naturlig adkomst til at løfte udfordringer og opgaver, der går på tværs af den offentlige sektor. Dertil kommer, at COI gennem centerets hidtidige arbejde har opbygget en stærk faglighed i offentlig innovation og konkrete erfaringer særligt inden for formidling, erfaringsopsamling og -spredning samt systematisk tilgang til evaluering.

På den baggrund vurderes det, at COI – stående på centrets nuværende innovationsfaglighed – kan styrke innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde og sprede kendskabet til og anvendelsen af nye teknologier og digitale velfærdsløsninger på tværs af den offentlige sektor.

På alle COI's arbejdsfelter er der mange aktører, som hver har deres opgave i forhold til at skabe, finansiere eller kvalificere udvikling, afprøvning og markedsmodning af innovative løsninger, ligesom en række aktører har opgaver i forhold til etablering af samarbejde og af udbredelse/ spredning. Det er afgørende, at COI med sit særlige afsæt som center på tværs af hele den offentlige sektor udnytter sine kompetencer i et samspil med disse aktører.

På den baggrund vurderes det, at COI – stående på centrets nuværende innovationsfaglighed – kan styrke innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde og sprede kendskabet til og anvendelsen af nye teknologier og digitale velfærdsløsninger på tværs af den offentlige sektor.

På alle COI's arbejdsfelter er der mange aktører, som hver har deres opgave i forhold til at skabe, finansiere eller kvalificere udvikling, afprøvning og markedsmodning af innovative løsninger, ligesom en række aktører har opgaver i forhold til etablering af samarbejde og af udbredelse/ spredning. 

Det er afgørende, at COI med sit særlige afsæt som center på tværs af hele den offentlige sektor udnytter sine kompetencer i et samspil med disse aktører.

Samarbejdspartnere i udviklingsopgaverne

COI's konkrete samarbejdspartnere i udviklingsopgaverne vil ofte være aktører med erfaringer og ressourcer til at investere i en udvikling. COI vil have som en vigtig opgave i samspil med COI's parter at formidle resultaterne til øvrige aktører, således at der opnås et større volumen og en bredere forankring.

COI's arbejde bygger videre på andres viden om innovation og på unik viden om innovation i den offentlige sektor med henblik på at gøre det lettere for offentlige arbejdspladser at handle på en måde, der fører til den mest effektive værdiskabelse – herunder ved at genbruge andres værdifulde løsninger. For at kunne udvikle offentlige arbejdspladsers innovationskapacitet søges et tæt samspil med repræsentanter for ledere og medarbejdere, der er af afgørende betydning for effekten af innovationsarbejdet.

COI sparrer og samarbejder i relevant omfang med nordiske kolleger og med OECD om centrets strategiske indsatser, driver et statistisk forskningsmiljø baseret på et samarbejde med Danmarks Statistik (om Innovationsbarometeret) og et ph.d.-studie i samarbejde med Copenhagen Business School (om spredning).

Styrket innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde

1/3 af al innovation i den offentlige sektor sker i dag i samspil med private virksomheder, og hvert år anvender den offentlige sektor 300 mia. kr. i den private sektor. Denne købekraft kan anvendes, så den bidrager mere eksplicit til at fremme innovation ved at fungere som katalysator for udviklingen og afprøvningen af ny viden og nye opgaveløsninger.

COI skal bidrage til at styrke det offentlig-private samarbejde, så den offentlige sektor i højere grad inddrager den private sektors kompetencer, ressourcer og erfaringer, når opgaveløsningerne udvikles. Det gælder, når der skal genereres ny viden, som den offentlige sektor kan anvende i udviklingen af opgaveløsningen. Og det gælder, når private virksomheder inddrages direkte i opgaveløsningerne og udviklingen af dem.

COI skal derfor arbejde for at understøtte innovationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor, dvs. bidrage til, at offentlige arbejdspladser i højere grad end i dag:

  • inddrager private aktører og deres viden på et tidligt tidspunkt i processen med at udvikle nye løsninger og/eller
  • opfordrer til og giver rum for innovation ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud og anden form for privat inddragelse i opgaveløsningen.

Arbejdet skal formidle muligheder og adressere barrierer, der opleves på området.

Den private sektor forstås i udgangspunktet som private virksomheder, men kan også omfatte klyngeaktører med private virksomheder blandt medlemmerne, socialøkonomiske virksomheder, fonde og foreninger.

Udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og nye teknologier

Nye teknologiske løsninger kan skabe bedre kvalitet og fleksibilitet for borgerne, spare tid og bidrage til effektivitet i den offentlige sektor.

Derfor skal COI understøtte en større udbredelse og mere effektiv ibrugtagning af velafprøvede teknologiske løsninger og nye teknologier på tværs af den offentlige sektor.

COI skal som led i opgaven

  • Inspirere til, understøtte og rådgive om spredning og ibrugtagning af virkningsfulde teknologiske løsninger på baggrund af:
    • Opsamlede indsigter og erfaringer fra forskning og konkrete afprøvnings- og udbredelsesprojekter. COI kan inddrages i relevante teknologiprojekter for at opnå konkret læring fra gode eksempler, der kan indgå i formidlingen.
    • Uddraget læring fra offentlige arbejdspladsers arbejde med at udvikle, afprøve og implementere nye teknologiske løsninger.
  • Formidle vurderinger til parterne af regler, etiske problemstillinger og andre forhold af tværgående karakter, som udfordrer udbredelse af nye teknologiske løsninger.

Begrebet teknologi skal i udgangspunktet forstås bredt. Der kan være mange typer teknologi, der kan fremme offentlig innovation. De strækker sig fra kendte og velafprøvede teknologier (fx digitale velfærdsløsninger) til nye (fx softwarerobotter og Machine Learning). Konkrete valg og dermed mulig indsnævring af teknologifelterne kan ske i handlingsplanen, med udgangspunkt i de opgaver, der prioriteres, og i mindre grad som valg af bestemte teknologier.