Evaluering af Netværk for innovationschefer 2017

Formålet med netværket er at skabe et fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor ledere kan få sparring på egen praksis, få ny viden og inspiration, udfordre hinanden konstruktivt og i det hele taget blive klædt bedre på til at varetage rollen som leder med ansvar for innovation på en offentlig arbejdsplads.

Evalueringsresultater – lukkede spørgsmål

Hvilke af de fire afholdte møder har du deltaget i?

Hvor tilfreds er du alt i alt med dit udbytte af netværket?

 

I hvilken grad har din deltagelse i Netværket for innovationschefer klædt dig bedre på til innovationsledelse?

Er du interesseret i at fortsætte i netværket i 2018?

Hvad kunne forbedre dit udbytte af netværket i 2018?

Hvilken værdi tillægger du de forskellige elementer på netværksmøderne?

 

Evalueringsresultater - åbne spørgsmål

Indfrielse af forventninger til netværket

Spørgsmål: Hvilke ønsker har du haft for dit medlemskab af Netværket for innovationschefer, og er disse blevet realiseret?

Svar:

 • At blive inspireret - ja, i høj grad. At lære af de andre - ja, i høj grad. At få kendskab til andre kommuners praksisser - ja, i høj grad.

 • At kunne udveksle erfaring og best practice med andre innovationsledere fra den offentlige sektor, som står med lignende udfordringer og problemstillinger. At få ny/mere viden om innovations¬ledelse og innovationsprocesser. At udvide mit kendskab til diverse offentlige aktører, særligt kommunerne, og hvordan de ser på innovation. At udvide mit personlige faglige netværk. Ja, det er blevet realiseret, og mere til.

 • Jeg bliver inspireret og en lille smule mere modig hver gang - det er så godt.

 • Flere konkrete ledelsesværktøjer og fokus på praksis.

 • Mine egne ønsker har været lidt diffuse fra starten og det er derfor som sådan svært at vurdere om de er blevet realiseret. Dog kan jeg sige at jeg har haft ønsker om at udvide mit eget netværk og få indsigt i hvordan andre offentlige innovationschefer arbejder med innovation i forskellige sektorer. Samt (naturligvis) at hente inspiration i meget bred forstand. Alle af disse ønsker er blevet realiseret.

 • Har fået vinduer ind i innovationsindsatser og ledelsesovervejelser hos de andre deltagere i netværket. Havde især ønsket at drøfte strategiske perspektiver på forandringer i organisationer og samspil mellem disse. Er delvist blevet opfyldt.

 • Jeg har desværre overvejende måtte prioritere deltagelse i netværket fra, da jeg er udfordret af høj arbejdsintensitet i min ansættelse. Jeg er dog af den opfattelse, at vi bør udnytte værdien af hinandens kompetencer.

 • Netværk blandt ligesindede - og det er til fulde indfriet - ikke mindst grundet den meget kompetente facilitering af netværket, der er det bedste, jeg nogensinde har oplevet. Meget højt niveau.

 • Mine forventninger er indfriet big time. At møde inspirerende folk - at kunne se 'mit felt' i andres opgaver, blive inspireret af dem, at kunne perspektivere og blive handlingsorienteret i mit eget via mødet, at kunne 'låne' og 'dele' helt konkrete informationer og værktøjer. Så både personligt, fagligt og sagsnært - i både meta og konkret - har netværket givet mig rigtig meget.

 • Jeg har haft et ønske om at få tid og lejlighed til - og få inspiration til og blive udfordret på min ledelsespraksis. Det er til fulde blevet imødekommet.

 • Ny viden – kompetenceudvikling. Netværk – oplevelse af mulighed sparring og kontakt. Perspektivering af eget arbejde og arbejdsplads/kultur. Alle parametre er blevet opfyldt især i år. Lille minus-oplevelse, at der til enkelte arrangementer er for stort frafald.

 • At jeg i netværket kan få inspiration fra kolleger i andre dele af den offentlige sektor, der også arbejder med at knække koden på, hvordan vi forløser de gode potentialer, der ligger i at bruge innovative metoder og tilgange til at udvikle fremtidens offentlige sektor. Og måske kan netværket også være grobund for nogle nye samarbejdsrelationer på tværs af organisationer og sektorer.

 • Lære mere om innovationsledelse i andre dele af off. sektor. Drøfte fælles udfordringer og lære af hinanden. Opdateret viden på innovationsområdet. I høj grad opnået :-)

 

Konkret værdi for eget arbejde

Spørgsmål: Nævn en situation, hvor netværket har hjulpet dig direkte eller indirekte i dit arbejde.

Svar:

 • Konkrete input og inspiration. Gaverne gav rum for flere 'tilkoblingsmåder'. Er blevet guidet og inspireret på vejen med eksemplets magt.

 • Snakkede med vedholdende kolleger om konkrete ideer og overvindelse af implementerings-udfordringen. Det er et refleksionsrum, hvor jeg kan blive fyldt på.

 • Jeg har fået god hjælp af noget materiale fra Kbh. Nytænkning omkr. kontorindretning ifm. etablering af en ny afdeling.

 • Seminaret har hjulpet mig til en indse, at jeg ikke sidder alene med "innovationskampe". Generelt har netværket hjulpet mig med argumenter og "politiske" skyts i forhold til innovations¬tiltag i egen organisation.

 • Inspireret til konkrete værktøjer, projekter og kompetenceudviklingstiltag.

 • Konkret: Koldings arbejde med sygedagpenge, Furesøs arbejde med 'borgere på tværs', Koldings desingkit og Sprint i SKAT.

 • Om innovationsledelse: Vores refleksioner om ledelse som blev til artikel - innovationsledelse ud fra vores forskellige eksempler. Faciliteringen og programmet på seminaret omkring ledelse i og af innovation var meget givtig (det hele).

 • Jeg har brugt 'det hele' rigtig meget.

 • Flere af seancerne, hvor øvrige deltagere har præsenteret deres arbejde, metoder og tilgange har inspireret til at justere egen praksis.

 • Case-eksemplerne og den efterfølgende diskussion i plenum om læring og ledelsesgreb, var meget givende. Opsamlingen af og sammenskrivning af det i artiklen, vil kunne bruges i mit arbejde fremover, både med medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Annemette Digmanns indblik i vilkår/præmisser for, erfaringer med og anbefalinger til sundhedsinnovation og innovation på tværs var "spot-on". Den indsigt bekræftede mine egne erfaringer og var et godt indspark til at arbejde mere bevidst med disse forhold.

 • Netværket har først og fremmest skærpet min bevidsthed om ledelsesopgaven innovation. Og hvad det kræver at lykkes med det. Det er inspirerende og en mental støtte at være sammen med andre ledere der deler lige præcis de samme udfordringer som dig selv, men også har en masse drive og energi ift. at ville lykkes med det!!

 

Formål

Formålet med evalueringen er at kende til medlemmernes oplevelse og vurdering af udbyttet for at kunne afgøre, om netværket skal fortsætte og justere indsatsen.

Møder og rammer

Møderne i 2017 er planlagt efter evalueringen af netværket for 2016. Mødeform, varighed og indhold er justeret efter ønsker, forslag og læring i evalueringen fra det foregående år.

Det har givet en endnu større tilfredshed med møderne, dog har de fleste medlemmer ikke haft så stort udbytte af den nye wingman-ordning til sparring mellem møderne. Der er stadig stor tilslutning til, at værtskabet går på skift.

Den største forskel på de to års netværk er et langt større fokus på at arbejde med medlemmernes egen praksis og erfaring frem for eksterne oplæg. Medlemmerne formulerede allerede i ansøgningen til netværket en udfordring, de ønskede netværkets hjælp til at overkomme. Disse udfordringer har struktureret de fem mødegange og er i varierende form blevet diskuteret på hvert møde.

En anden forskel er, at medlemmerne ønskede, at der kun blev optaget medlemmer én gang om året pga. hensynet til at opbygge fortrolighed og tillid som en forudsætning for at kunne dele erfaringer ærligt.

Metode

13 deltagere i Netværk for offentlige innovationschefer har frivilligt besvaret et spørgeskema i november 2017. Da spørgeskemaet blev sendt ud, var der 16 deltagere, der havde været til et eller flere møder, og som ikke er ansat i COI og derfor fik mulighed for at svare på det. Det giver en svarprocent på 81 pct.

Da spørgeskemaet blev sendt ud, havde der været afholdt 4 ud af 5 planlagte møder i netværket.

Pga. antallet af respondenter er der ikke nogen krydstabeller eller statistiske tests, der viser noget signifikant. I stedet har sigtet være at kombinere åbne og lukkede spørgsmål og gøre spørgeskemaet åbent for kommentarer løbende og afslutningsvist. Det har alle benyttet sig af. Svarene fremgår af det følgende, bortset fra de meget indforståede, gentagelser og dem, der let kan henføres til en bestemt person eller organisation.

Nyheder Alle Nyheder
Majken Præstbro 61813104
Tilmeld nyhedsbrev
Få nyheder om COI og offentlig innovation direkte i din indbakke.